Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Plik pdf Pliki do pobrania
08‑11‑2023 12:55:20

Deklaracja dostępności strony internetowej

Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach

 

 

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp-cigacice.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-02-25

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza jest częściowo zgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.


Wyłączenia:

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.


Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-30
 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

 

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  z sekretariatem szkoły dzwoniąc na numer telefonu 693 859 383. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić do Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach  z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu    do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.


Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach niezwłocznie powiadamia osobę występującą  z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia  z żądaniem.

Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza     w Cigacicach, Plac Szkolny 10, 66-131 Cigacice lub za pomocą e-mail: sp-cigacice@jog.sulechow.pl.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek główny: Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach

 

Do budynku prowadzą 3 wejścia: wejście główne, wejście od strony boiska szkolnego oraz wejście od strony placu zabaw. Wejście od strony boiska szkolnego jest przystosowane dla osób na wózkach. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku.

Na parterze budynku po wejściu do budynku od strony boiska szkolnego osoby na wózkach mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie pracownika sekretariatu.

 

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników szkoły przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 693 859 383. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: obecnie brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Podstawa prawna


Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Deklaracja dostępności 2022

31‑03‑2022 11:02:46

Deklaracja dostępności strony internetowej

Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach

 

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp-cigacice.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2022-03-25

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.


Wyłączenia:

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.


Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-03-29
 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły dzwoniąc na numer telefonu 693 859 383. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić do Szkoły Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach  z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu    do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.


Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia  z żądaniem.

Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu  i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach, Plac Szkolny 10, 66-131 Cigacice lub za pomocą e-mail: sp-cigacice@jog.sulechow.pl.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek główny: Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach

 

Do budynku prowadzą 3 wejścia: wejście główne, wejście od strony boiska szkolnego oraz wejście od strony placu zabaw. Wejście od strony boiska szkolnego jest przystosowane dla osób na wózkach. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku.

Na parterze budynku po wejściu do budynku od strony boiska szkolnego osoby na wózkach mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie pracownika sekretariatu.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników szkoły przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 693 859 383. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: obecnie brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Podstawa prawna


Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Pliki do pobrania
07‑04‑2021 09:58:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Leśniak-Borzęcka
email: sp-cigacice@jog.sulechow.pl tel.:693 859 383
, w dniu:  07‑04‑2021 09:57:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Leśniak-Borzęcka
email: sp-cigacice@jog.sulechow.pl tel.:693 859 383
, w dniu:  07‑04‑2021 09:57:53
Data ostatniej aktualizacji:
08‑11‑2023 12:56:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie